15

Jun

Vortrag 1 der dwerft-Konferenz 2017
Thema: Follow the White Rabbit – Metadaten sichtbar machen
Sprecher: Stefan Beckers, Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf & Alexander Kramer, HTW Berlin